Home

Achtergrond 247 x bekeken

Belastingplan 2008

Het kabinet Balkenende, Bos en Rouvoet presenteerde zijn eerste miljoenennota. Voor 2008 gaan de lasten voor burgers en bedrijven met €5,3 miljard omhoog. In sommige regelingen komen er ook verlagingen vanwege bijvoorbeeld vergroening van het belastingstelsel of om mensen met lagere inkomens te ontzien en hen te stimuleren om meer te gaan werken. Het ministerie van Financiën vertelt met factsheets op zijn site over de verschillende voorstellen in het belastingplan voor 2008.

Voor 2008 wil de regering de lasten voor burgers en bedrijven met €5,3 miljard verhogen, waarvan de bedrijven €2,2 miljard moeten opbrengen. Aan het einde van de volle kabinetstermijn zullen de jaarlasten voor burgers en bedrijven samen dan €6,8 miljard zijn toegenomen volgens het kabinet. Bij de goede economische vooruitzichten denkt de overheid te kunnen aflossen op haar schulden en nieuw beleid te maken. Hierna volgt een overzicht van de meeste fiscale plannen.

Vergroening
De regering zet een stap richting vergroening van het belastingstelsel. Ze wil de milieudruk van producten beter tot uitdrukking brengen in de prijzen. Ze wil belasting op vliegtickets en op verpakkingen. Vervuilende en onzuinige auto’s worden duurder om zuinige en schone auto’s goedkoper te kunnen maken. De accijnzen op milieuonvriendelijke brandstoffen, zoals diesel en LPG, moeten omhoog. Vanwege een kilometerheffing in de toekomst wil de regering nu een deel van de aanschafbelasting (BPM) stapsgewijs naar de gebruikersbelasting (MRB) verschuiven. Een grote verlaging ineens van de BPM zou ongewenste effecten op de autoprijzen kunnen hebben. Schone auto’s van de zaak moeten een lagere bijtelling krijgen, volgens voorstel 14 % van de waarde van de auto.

Arbeidsparticipatie
Het bevorderen van arbeidsparticipatie is één van de speerpunten van het kabinet. Daarom worden vrouwen en mensen met een lager inkomen gestimuleerd om deel te nemen aan het arbeidsproces en meer uren te werken. Dit wil het kabinet bereiken door stapsgewijs afschaffen van de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de niet of weinig verdienende partner, en de inkomensafhankelijkheid van de arbeidskorting en aanvullende combinatiekorting te versterken en het maximum te verhogen. De algemene heffingskorting wil de regering wel indexeren, terwijl volgens het coalitieakkoord niet zou gebeuren.

Sterke schouders
De mensen met een hoger inkomen of vermogen moeten meer betalen ten gunste van de laagste inkomensgroepen. Volgens voorstel schaft de regering de fiscale ondersteuning voor pensioenopbouw boven €185.000 af. Het eigenwoningforfait moet omhoog naar 2,35 % voor het bedrag boven de €1,0 miljoen WOZ-waarde. Het maximum komt te vervallen volgens voorstel, dus boven de WOZ-waarde van €1,66 miljoen blijft dit forfait dan toenemen.

Diverse regelingen
De accijnzen op alcohol en tabak worden verhoogd. Het verlaagd BTW-tarief blijft behouden voor kermissen, bioscopen, dierentuinen, pretparken, sportaccommodaties en dergelijke. De buitengewone uitgavenregeling (voor mensen met hoge kosten voor ziekte, invaliditeit en bevalling) wordt versoberd en in 2009 vervangen door een andere regeling voor chronisch zieken en gehandicapten. Per 1 januari 2008 zijn de standaardpremie en de inkomensafhankelijke bijdrage van de zorgverzekering niet langer aftrekbaar. Woningbouwcorporaties worden vennootschapsbelastingplichtig voor al hun activiteiten.

Overige fiscale maatregelen
Onder de overige fiscale maatregelen 2008 vallen aanpassingen van vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting en overdrachtsbelasting. De bekendste wijziging is de verhoging van de omzetbelasting voor het hoge tarief van 19 naar 20 %, maar dit gebeurt pas in 2009.

Vennootschapsbelasting
In de vennootschapsbelasting worden de schijven verlengd van €25.000 naar €40.000, achtereenvolgens van €60.000 naar €200.000 en het middentarief 0,5 % verlaagd tot 23 %.

Directeur-grootaandeelhouder (DGA)
Het loon van een DGA die enig werknemer is van zijn BV is niet langer belast met loonheffing. Hij hoeft zijn loon alleen nog maar te verantwoorden in de aangifte inkomstenbelasting. Bij meer personeel moet hij zelf weer in de loonbelasting, maar hiervoor telt dan alleen de situatie op 1 januari van het betreffend jaar.

De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)
Deze wet zal de regering verder vereenvoudigen en stroomlijnen.

Een andere onderneming starten
Ondernemers moeten makkelijker vanuit de ene onderneming een andere onderneming kunnen starten zonder fiscale gevolgen. In de huidige situatie kan dit alleen als het beëindigen van de onderneming een direct gevolg is van ingrijpen door de overheid. Voortaan kan dit ook als de ondernemer dit vrijwillig doet. Dit voordeel betreft de ondernemer in de sfeer van inkomstenbelasting (IB-ondernemer).

Aanpassing vrijstelling omzetbelasting medische diensten
De regering wil beroepsbeoefenaren alleen vrijstellen van omzetbelasting voor het verrichten van medische diensten, als het doel van de dienst is de bescherming van de gezondheid én als de dienst wordt verricht door iemand die hiervoor een gerichte opleiding heeft. Daarnaast zijn leveringen van tandprothesen alleen nog vrijgesteld van omzetbelasting als die leveringen worden verricht door tandartsen of door tandtechnici.

Uitbreiding vrijstelling natuurgrond
Het verkrijgen van natuurgrond is voortaan niet meer belast met overdrachtsbelasting. Als de natuurgrond wordt gebruikt voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap is voortaan een vrijstelling van toepassing.

Overdrachtsbelasting aandelen
Verkrijgers van aandelen in rechtspersonen, vennootschappen en verenigingen zullen het moeilijker krijgen om door middel van bepaalde constructies overdrachtsbelasting te ontgaan.

Lees ook Uit de troonrede van 2007

Meer informatie Belastingplan 2008: Factsheet Vergroening

Meer informatie Belastingplan 2008: Factsheet Arbeidsparticipatie

Meer informatie Belastingplan 2008: Factsheet Budgettaire en koopkrachtmaatregelen

Meer informatie Belastingplan 2008: Factsheet Overige fiscale maatregelen

Meer informatie Prinsjesdag 2007

Meer informatie Prinsjesdag2007.nl: Invloed op boeren en tuinders

Meer informatie Agrarisch Dagblad over Prinsjesdag 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.