Home

Achtergrond 201 x bekeken

Nieuwe ontwikkelingen doorschuifregeling bij overheidsingrijpen

Bij de behandeling van de wetsvoorstellen Belastingplan 2007 (30 804), Wijzigingsplan Paarse krokodil (30 577) en Wet werken aan winst (30 572) heeft de staatssecretaris enkele toezeggingen gedaan. Eén van deze toezeggingen betreft het onderzoek naar de toepassing van de doorschuifregeling bij overheidsingrijpen. In de brief gaat de staatssecretaris uitgebreid in op de vragen van de heer Essers (lid van de eerste kamer) over onder meer dit onderwerp.

De heer Essers heeft tijdens de plenaire behandeling opgemerkt dat hij positief staat tegenover de door de Tweede Kamer aangenomen motie-Slob. Die motie vraagt belastingheffing bij de staking van een onderneming achterwege te laten als die staking het gevolg is van zogenaamd “indirect overheidsingrijpen”. In dat kader heeft de heer Essers gevraagd om uit te leggen waarom het arrest van de Hoge Raad van 17 september 2004, BNB 2004/411, inzake indirect overheidsingrijpen geen betekenis heeft voor de toepassing van artikel 3.64 Wet IB 2001.

In de beantwoording van de vraag gaat de staatssecretaris uitgebreid in op achtergrond van de oude en nieuwe regeling. Conclusie is dat het zogenaamde “Poolse campingarrest” van 17 september 2004 onder de huidige regeling toepassing mist.

De staatssecretaris wil echter wel een aantal regelingen aanwijzen voor de toepassing van dedoorschuifregeling bij overheidsingrijpen. Artikel 3.64 van de Wet IB 2001) - is reeds in werking getreden voor wat betreft de Regeling beëindiging veehouderijtakken. Het voornemen is nog meer regelingen in de landbouwsector aan te wijzen. Daarvoor is echter goedkeuring nodig van de Europese Commissie. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is primair verantwoordelijk voor de melding bij de Europese Commissie.

In de antwoorden bij de brief van 4 april 2007 stelt de staatssecretaris. “De eerder genoemde motie Slob ziet met name op verplaatsing als gevolg van ander overheidsingrijpen dan (dreigende) onteigening (zogenaamde “indirect overheidsingrijpen”). Thans wordt bezien of het mogelijk is uitvoering aan deze motie te geven. Daarbij wordt ook gekeken naar de (on)mogelijkheden van invoering van een generieke doorschuifregeling voor alle bedrijven in de IB. Een belangrijk aspect bij een dergelijk ruime doorschuifregeling vormen natuurlijk ook de budgettaire gevolgen.”

Al met al blijft het onzeker of de huidige doorschuifregeling bij overheidsingrijpen verruimd wordt.

Mr. P.L.F. Seegers. (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Meer informatie Bekendmaking op site ministerie van Financiën
Meer informatie Schriftelijke beantwoording staatssecretaris

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.