Home

Achtergrond 225 x bekeken

Voordruk alsnog herrekenen

Als een agrariër een bouwterrein koopt om daar een bedrijf op te vestigen maar daar wegens een industrieel verbod geen uitvoering aan kan geven, dan moet hij bij de latere onbelaste verkoop van de grond de aanvankelijk afgetrokken voordruk (voorbelasting) alsnog herrekenen. Dat heeft de Rechtbank van Arnhem bepaald.

Een tuinder had een met omzetbelasting belast bouwterrein gekocht om daarop een glastuinbouwbedrijf te vestigen. De voordruk had hij van de belasting afgetrokken. De aanvankelijk verleende bouwvergunning werd vervolgens ingetrokken omdat de grond onderdeel is van een gebied dat, op last van het ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu in het kader van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, gevrijwaard moet blijven van glastuinbouw.

De tuinder verkocht vervolgens de grond gevrijwaard van omzetbelasting aan Bureau Beheer Landbouwgronden. Volgens de inspecteur van de belastingdienst moest de tuinder vervolgens de in aftrek gebrachte voordruk, die in rekening was gebracht bij de verwerving van de bouwrijpe grond alsmede voor bewerkingen van de grond, herrekenen.

Hier was de tuinder het niet mee eens en hij deed een beroep op het arrest van het Europese Hof van 15 januari 1988. In dit arrest is beslist dat herrekening van voordruk niet hoeft plaats te vinden als een ondernemer buiten zijn wil zijn voornemen om belaste activiteiten te verrichten niet kan uitvoeren.

De Rechtbank is echter van oordeel dat het arrest niet van toepassing is in deze zaak. Volgens artikel 15 van de Wet Omzetbelasting wordt indien op het tijdstip waarop de ondernemer de goederen en diensten gaat bezigen, blijkt dat de belasting ter zake voor een groter of kleiner deel in aftrek is gebracht dan waartoe de ondernemer op grond van het gebruik is gerechtigd, de teveel afgetrokken belasting op dat tijdstip verschuldigd.

Aangezien de tuinder de grond heeft gebezigd voor een vrijgestelde prestatie wordt zij op grond van artikel 15 de teveel in aftrek gebrachte voorbelasting verschuldigd. Het beroep is ongegrond verklaard.

Meer informatie Volledige uitspraak van de Rechtbank van Arnhem

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.