Home

Achtergrond 301 x bekeken

Bezorgdheid over handhaven gebruiksnormen volgens Veerman onnodig

Bedrijven die kunnen aantonen dat ze voldoende mest hebben afgevoerd hoeven niet te vrezen voor een boete op basis van mogelijke ‘papieren’ overtredingen. Dat schrijft minister Veerman van Landbouw in antwoord op een brandbrief van LTO Nederland, de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders (NOP).

Veerman stelt in zijn brief dat de organisaties niet bezorgd hoeven te zijn over de handhaving van de gebruiksnormen zolang voldoende mest is afgevoerd en de gebruiksnormen dus niet zijn overtreden. Alleen in die gevallen waarbij het aannemelijk is dat daadwerkelijk een normoverschrijding heeft plaatsgevonden zal een bestuurlijke boete worden opgelegd.

De minister zegt verder toe dat bij de berekende stal- en meststoffenbalans en het bepalen van de mestvoorraad een zekere marge in acht zal worden genomen. Dit omdat hij er zich van bewust is dat er hier onnauwkeurigheden kunnen voordoen. Het is derhalve volgens Veerman zeker niet zo dat als de stalbalans niet volledig kloppend gemaakt kan worden er direct een fikse boete volgt.

Daarnaast geldt het beginsel van de vrije bewijsleer. Alle bewijzen waaruit aannemelijk wordt dat het strafbare feit niet is gepleegd of dat er strafuitsluitingsgrond aanwezig is zijn toegestaan. Veerman geeft in zijn brief ook enkele voorbeelden. Bijvoorbeeld als er sprake is van een stikstofgat, maar de fosfaatbalans is kloppend en de verhouding stikstof en fosfaat in de mestanalyses van de afgevoerde mest stroken met het stikstofgat. (Geldt voor alle categorieën hokdieren)

Met betrekking tot de controle op de gebruiksnormen voor 2006 stelt de minister dat de wijziging van de forfaits voor gasvormige verliezen geldt per 1 januari 2007. Bij de afweging of er een boete moet worden opgelegd en hoe hoog die moet zijn zal gebruik worden gemaakt van de voor de boer meest gunstige forfaits. Ook bij de berekening of de boer in 2006 wel of niet heeft voldaan aan de gebruiksnormen.

Dienst Regelingen en de Algemene Inspectiedienst zullen zelf vooruitlopend op de wijziging van de Meststoffenwet ook rekenen met de nieuwe forfaits daar waar het versoepelingen betreft. Tot slot ziet Veerman geen reden de uiterste indieningsdatum voor het indienen van het formulier Aanvullende gegevens landbouwbedrijven meststoffen en dieren 2006 te verlengen tot na 1 februari.

Meer informatie Brief Veerman
Meer informatie Brandbrief stalbalansen 2006

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.