Home

Achtergrond 228 x bekeken

Berekende ammoniakemissie klopt in veel gevallen niet

Bedrijven die met hun ammoniakemissie boven de drempelwaarde van 10.000 kg NH3 uitkomen moeten gemeld worden aan de Europese Commissie voor het europees emissieregister (de EPER-rapportage). Dat heeft het ministerie van Vrom en de uitvoerende organisatie FO-industrie middels een brief medegedeeld aan de grote pluimvee- en varkenshouders.

In de brief staan ook de door de VROM/FO-industrie berekende ammoniakemissie van het bedrijf. Die blijkt in veel gevallen echter niet te kloppen. Veehouders moeten wijzigingen binnen 2 weken schriftelijk doorgeven aan de FO-industrie. Die wijzigingen moeten ze ook onderbouwen. Dat kan het beste door een kopie van de milieuvergunning mee te sturen.

De openbaarheid van milieu-informatie wordt geregeld door het verdrag van Aarhus. De Europese Unie heeft in 2000 besloten een eigen emissie-register in te richten. Het European Pollutant Emission Register (EPER) is een register met openbare informatie over de uitstoot van grote milieuvervuilende bedrijven in de EU.

Het register is toegankelijk via de website www.eper.cec.eu.int en via de -in aanbouw zijnde- nederlandse website www.emissieregistratie.nl. Het Besluit EPER is gebaseerd op de europese IPPC-richtlijn. Deze richtlijn verplicht de lidstaten om eens in de drie jaar te rapporteren over de uitstoot van bedrijven die onder de IPPC-richtlijn vallen.

Alleen als de uitstoot boven de 10.000 kg ammoniak per jaar komt, moet worden gerapporteerd aan de Europese Unie. Dit jaar wordt voor het laatst voor EPER gerapporteerd(over 2004).

Recent heeft de EU besloten tot het overnemen van het Pollutant Release and Transfer Register (PRTR). PRTR is een protocol voor geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging en bevat regels voor de openbaarmaking van informatie over de uitstoot en het transport van verontreinigende stoffen.

Het protocol schrijft voor dat die informatie in een openbaar register moet worden gepubliceerd. De implementatie vindt plaats via de europese PRTR-verordening (E-PRTR). De E-PRTR volgt de EPER op. Het register wordt hiermee uitgebreid. Het bevoegd gezag moet de gerapporteerde gegevens goedkeuren in een jaarlijkse rapportage. De eerste zal verschijnen in 2009 en zal gaan over 2007.

De Wet Milieubeheer is in 2005 twee keer aangepast in het kader van de implementatie van het verdrag van Aarhus en de openbaarheid van milieugegevens. In sommige situaties is geheimhouding mogelijk, echter deze uitzonderingen zijn in principe niet van toepassing op landbouwbedrijven. Het belang van benadeling geldt in geval van milieu- informatie ook niet als geheimhoudingsgrond.

Op dit moment is het Ministerie van VROM verantwoordelijk voor het verzamelen van de milieugegevens van Nederlandse bedrijven en het aanleveren hiervan aan de Europese Commissie. Vanaf 2007 zijn de bedrijven (varkens- en pluimveebedrijven die boven de drempelwaarde van 10.000 kg NH3 uitkomen) zelf verantwoordelijk voor het verzamelen enaanleveren. Om de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden, wordt hierover nog overleg gevoerd met LTO.

Evelyne Coopmann (Hendrix UTD)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.