Home

Achtergrond 219 x bekeken

Subsidieregeling voor reductie broeikasgassen

De subsidieregeling Reductie Overige Broeikasgassen (ROB) is vanaf nu opengesteld. Mogelijke aanvragers zijn (agrarische) bedrijven, kennisinstituten en brancheorganisaties. Het Ministerie van VROM stelt voor het jaar 2006 een bedrag van 2 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van broeikasgassen. De aanvraagperiode loopt tot en met 15 oktober 2006.

Stoffen als methaan, lachgas en fluorverbindingen (HFK’s, PFK’s en SF6) veroorzaken een belangrijk deel van de mondiale broeikasproblematiek. De betreffende regeling is bedoeld voor ontwikkeling en toepassing van innovatieve emissiebeperkende technieken, en van meet- en monitor systemen. Het ROB programma heeft als doel de emissie terug te dringen naar maximaal 35 Mton CO2-equivalenten per jaar.
Voor de landbouw gaat het vooral om de ontwikkeling van de technieken die de uitstoot van lachgas en methaan uit mestopslag mest verminderen. Ook zijn er mogelijkheden om met veevoedermaatregelen de hoeveelheid methaan te verminderen. De maximale subsidie bedraagt 100.000 tot 500.000 euro, afhankelijk van het type project.

ROB is een meerjarig interdepartementaal programma van de Ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), Economische Zaken (EZ) en Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV). SenterNovem is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma.

Meer informatie Website ROB

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.