Home

Achtergrond 3897 x bekeken

Uitzonderingen op verplichting wegen en bemonsteren

In een aantal situaties, waarbij kan worden aangenomen dat het milieurisico klein is, geldt een uitzondering op de verplichting van wegen en bemonsteren. Dat staat in het ontwerp-Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet.

De hoeveelheden meststoffen in deze uitzonderingssituaties wordt bepaald op basis van geschat gewicht en forfaitaire stikstof- en fosfaatgehalten. Deze uitzondering geldt voor boer-boer-transporten, mestafzet naar particulieren, Vogelaar-variant en een aantal andere situaties.

Boer-boertransport
De regeling voor boer-boertransport is al eerder bekend geworden. Om er gebruik van te mogen maken, gelden vanaf volgend jaar de volgende eisen:

 • Het bedrijf dat de mest afvoert, moet minstens 85 procent van de mest die per jaar geproduceerd wordt op eigen grond kwijt kunnen;
 • Op basis van boer-boertransport mag niet meer dan 15 procent worden afgevoerd;
 • De afstand tussen de laadplaats en de losplaats mag hemelsbreed niet meer zijn dan tien kilometer;
 • De mest moet rechtstreeks geleverd worden;
 • Zowel leverancier als afnemer hebben een landbouwbedrijf;
 • Per transport moet een vervoersbewijs worden ingevuld en ingezonden aan Dienst Regelingen (DR).

Als aan bovengenoemde eisen wordt voldaan hoeft de betreffende vracht mest niet gewogen, bemonsterd en geanalyseerd te worden. De hoeveelheid mest mag geschat worden. De gehalten fosfaat en stikstof worden bepaald op basis van forfaits. Aan het bedrijf wat de mest aanvoert worden geen nadere eisen gesteld. Een akkerbouwer mag dus in principe al zijn mest uit boer-boertransport betrekken.

Mestafzet naar particulieren
Binnen het nieuwe mestbeleid zal ook een regeling gelden voor mestafzet naar particulieren. Hierdoor kan mest afgezet worden naar particulieren zonder te wegen en te bemonsteren. De voorwaarden zijn:

 • Onder ‘particulieren’ worden alle niet-landbouwbedrijven en personen zonder mestnummer (=BRS-nummer) verstaan;
 • Per transport moet een vervoersbewijs worden ingevuld en ingezonden aan DR;
 • Een landbouwbedrijf mag maximaal 250 kilo fosfaat uit vaste mest binnen deze regeling afvoeren naar particulieren;
 • Een landbouwbedrijf mag binnen deze regeling maximaal twintig kilo fosfaat aan één particulier leveren;
 • Een particulier mag maximaal twintig kilo fosfaat op deze manier aanvoeren. Om 250 kilo fosfaat via deze wijze af te voeren moeten, dertien particulieren worden gezocht.

Vogelaar-variant
De Vogelaar-variant maakt het mogelijk om zonder te wegen en bemonsteren dierlijke meststoffen af te voeren naar een ‘eigen’ perceel dat tijdelijk in gebruik is gegeven aan een ander bedrijf.

De voorwaarden hiervoor zijn:

 • De mest gaat naar grond die de voorafgaande twee jaren in gebruik was bij het bedrijf waar de mest geproduceerd is;
 • Deze grond ligt niet verder dan tien kilometer van de stal;
 • De grond is op basis van een schriftelijke overeenkomst voor maximaal een jaar uit gebruik gegeven;
 • De tijdelijke gebruiker moet zich binnen dertig dagen melden bij DR;
 • De hoeveelheid fosfaat uit dierlijke mest, die zonder bemonsteren en analyseren afvoert naar de uit gebruik gegeven grond, mag de fosfaatgebruiksnorm voor het gebruik van dierlijke mest niet overschrijden;

Voor elk mesttransport moet een vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) ingevuld worden. Wanneer het transport in eigen beheer wordt uitgevoerd, mag het VDM elektronisch verstuurd worden. Dit is echter geen verplichting. Het gewicht van de geleverde hoeveelheid dierlijke mest moet worden bepaald aan de hand van het volume en het soortelijk gewicht. Op het VDM moet de correcte mestcode ingevuld worden en de opmerkingscode ‘afvoer naar uitgebruik gegeven grond’. Wanneer het transport door een intermediair wordt uitgevoerd, is het elektronisch indienen van het VDM wel verplicht.

Overige uitzonderingen verplichting wegen en bemonsteren

Aan- en afvoer konijnengier
Wanneer konijnenmest met een drogestofgehalte van ten hoogste 2,5 procent naar of van een bedrijf wordt aan- of afgevoerd, kunnen de forfaitaire stikstofgehalten en fosfaatgehalten gehanteerd worden.

Aan- en afvoer paardenmest
Wanneer paardenmest van een bedrijf wordt afgevoerd naar een onderneming waar deze meststoffen gebruikt worden voor de productie van substraat voor de teelt van champignons, kan de hoeveelheid dierlijk meststoffen bepaald worden op basis van forfaitaire stikstof- en fosfaatgehalten.

Kleine bedrijven en niet bedrijfsmatig gehouden dieren
Kleine bedrijven en niet bedrijfsmatig gehouden dieren zijn vrijgesteld van verplichtingen inzake wegen bemonsteren, behalve inzake het vervoersbewijs mestaanvoer.De voorwaarden zijn:

 • De hoeveelheid dierlijke meststoffen dient afkomstig te zijn van de op het bedrijf gehouden dieren. Als gevolg zal de hoeveelheid stikstof de 350 kilo niet overschrijden;
 • De dierlijke meststoffen moeten rechtstreeks worden vervoerd;
 • De afstand tussen de desbetreffende bedrijven is hemelsbreed ten hoogste tien kilometer.

Afvoer grenspercelen
Grond in het buitenland telt niet mee voor het stelsel van gebruiksnormen. De gronden tellen dus ook niet mee voor de berekening van de zeventig-procent-eis. Wanneer grond in het buitenland voldoet aan eisen, welke in hoofdlijnen overeenkomen met de grensboerregeling, mag mest op basis van de forfaitaire stikstof- en fosfaatgehalten worden afgezet.

Natuurterrein en ‘overige grond’
Natuurterrein en ‘overige grond’ (andere grond dan landbouwgrond of eennatuurterrein) tellen niet mee voor het stelsel van gebruiksnormen. Wanneerdierlijke meststoffen van een bedrijf worden afgevoerd naar een natuurterrein of overige grond waarvan de landbouwer het exclusieve gebruiksrecht heeft, kan op basis van forfaitaire stikstof en fosfaatgehalten onder de volgende voorwaarden mest worden afgevoerd:

 • Per hectare natuurterrein of overige grond mag maximaal twintig kilo fosfaat per hectare mag worden aangewend, mits in de beheersovereenkomst geen andere voorwaarden zijn vermeld;
 • De afstand tussen de productielocatie van het bedrijf waarvan de dierlijke meststoffen afkomstig zijn en het desbetreffende natuurterrein bedraagt hemelsbreed ten hoogste twintig kilometer.

ing. M. van Beers (Hendrix UTD)

Lees ook Beperkingen aan boer-boertransport

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.