Home

Achtergrond 309 x bekeken

Nieuw emissie-arme systemen in Rav

De ammoniakemissiefactoren per diersoort in bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) zijn vernieuwd. Voor de berekening van de ammoniakemissie uit dierenverblijven moet bij de beoordeling van een aanvraag om milieuvergunning hiervan gebruik gemaakt worden.

Voor de duidelijkheid zijn niet alleen de nieuwe systemen opgenomen in de wijziging, maar is de volledige bijlage vervangen. Een aantal bestaande systemen heeft daardoor een nieuw nummer gekregen. De nieuw systemen zijn de volgende:

- een chemische luchtwasser met een emissiereductie van 70 procent die toepasbaar is voor gespeende biggen, kraamzeugen, guste en dragende zeugen, dekberen en vleesvarkens;

- een volièresysteem voor opfokhennen en hanen van legrassen jonger dan 18 weken waarbij minimaal 65 – 70 procent van de leefruimte rooster is met daaronder een mestband die belucht word met 0,3 m³ per dier per uur en die minimaal eens per week wordt afgedraaid;

- een mestbandbatterij met geforceerde mestdroging voor leghennen in verrijkte kooien met mestbandbeluchting (0,7 m³ per dier per uur);

- een volièresysteem voor legkippen waarbij minimaal 30 – 35 procent van de leefruimte rooster is met daaronder een mestband die belucht word met 0,7 m³ per dier per uur en die minimaal een keer in de week wordt afgedraaid

- een volièresysteem voor legkippen waarbij minimaal 55 – 60 procent van de leefruimte rooster is met daaronder een mestband die belucht word met 0,7 m³ per dier per uur en die minimaal een keer in de week wordt afgedraaid;

- een systeem voor vleeskalkoenen in een mechanisch geventileerde stal met frequente strooiselverwijdering;

- een systeem voor voedsters (konijnen) in een mechanisch geventileerde stal gescheiden afvoer van mest en urine;

- een systeem voor vlees- en opfokkonijnen in een mechanisch geventileerde stal gescheiden afvoer van mest en urine.

Voor pluimvee is bovendien een techniek opgenomen waarbij de mest gedroogd wordt met behulp van een droogtunnel met geperforeerde banden.

De opgenomen systemen zijn allemaal emissie-arm. Voor bedrijven die te maken hebben met een emissieplafond kan toepassing van een van deze systemen mogelijkheden bieden uit te breiden.

De wijziging is 15 juli 2005 in werking getreden. Er is afgezien van het opnemen van overgangsrecht. Dat betekent dat de gewijzigde regeling vanaf deze datum van toepassing is op vergunningaanvragen die op of na deze datum worden ingediend. Het betekent ook dat de regeling moet worden toegepast op vóór die datum ingediende vergunningaanvragen, waarop het bevoegd gezag op de datum van inwerkingtreding nog een beslissing moet nemen.

Lees ook Uitgebreide informatie voor nieuwe stalsystemen
Meer informatie Wijziging Regeling ammoniak en veehouderij
Meer informatie Gedetailleerde stalbeschrijvingen

ing. L. Polinder (Polinder Advies)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.