Home

Achtergrond 241 x bekeken

Vrom wil ammoniak- en stankwet schrappen

Het ministerie van Vrom heeft vergevorderde plannen om op termijn alle regelgeving op het gebied van stank en ammoniak te schrappen. Stank en ammoniak zouden uiteindelijk ’gewoon’ moeten vallen onder de Wet milieubeheer. Dat staat in een intern ambtelijk stuk van het ministerie, waar deze krant de hand op heeft weten te leggen. De plannen maken deel uit van een grootschalige herijkingsoperatie, waarbij alle wet- en regelgeving van het departement wordt doorgelicht.

Na de zomer stuurt staatssecretaris Pieter van Geel een definitief voorstel naar de Kamer. Vrom is verantwoordelijk voor twintig regelingen voor de land- en tuinbouw. Uiteindelijk kan dit teruggebracht worden tot zeven. Hiermee zullen de administratieve lasten voor de agrarische sector drastisch afnemen, is de verwachting. Het stevigst kan gesneden worden in de wetten en regels voor stank en ammoniak. Regelgeving op andere terreinen, met name voor de glastuinbouw en voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen, zijn lastiger te vereenvoudigen dan wel te verduidelijken. Bij bestrijdingsmiddelen wordt onverkort gestreefd naar Europese harmonisatie.

De huidige regelgeving op het gebied van stank en ammoniak wordt in de praktijk als te rigide en te onduidelijk ervaren. Ook verwacht het departement dat op termijn nu nog bestaande spanningen tussen de belangen van de veehouderij en natuur en milieu zullen verdwijnen door ”autonome ontwikkelingen in de veehouderij”.

Allereerst stelt de werkgroep voor de geplande Wet stank en veehouderij niet in te voeren. De stankproblemen buiten de concentratiegebieden zouden te gering zijn om een aparte wet te rechtvaardigen.Voorts adviseert ze de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) niet te wijzigen conform de motie-Schreijer-Pierik, maar deze aan te vullen met een handreiking voor de lagere overheden, hoe zij de bedrijven kunnen toetsen aan de Europese Habitat- en IPPC-richtlijn. Een dergelijke handreiking is momenteel in voorbereiding. De uitvoeringsregelingen voor ammoniak en stank moeten worden vereenvoudigd.

Op langere termijn (2010-2015) kunnen de Wav en de stankwet voor de reconstructiegebieden komen te vervallen. Het normale toetsingskader van de Wet milieubeheer wordt dan weer van kracht. Binnen de Wet milieubeheer bestaan nu nog drie afzonderlijke besluiten, voor akkerbouwbedrijven, voor melkveebedrijven en met betrekking tot mestbassins. Deze kunnen opgaan in één nieuw Besluit landbouwbedrijven. (Bron: Agd)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.