Home

Achtergrond 1383 x bekeken

Tuinbouw moet veldinventaris activeren op balans

De belastingdienst heeft besloten dat bij overdekte teelten de veldinventaris op de balans moet worden geactiveerd. In het overleg voor de landbouwnormen zij hier voorlopige bedragen voor vastgesteld. Er komt wel een ingroeiregeling, zodat de tuinder niet in één keer fiks moet afreken met de fiscus.

Bij de bepaling van de jaarwinst doet zich de vraag voor of aan de zogeheten ‘veldinventaris’ waarde toegekend moet worden. Met andere woorden: dient de veldinventaris op de balans opgenomen (geactiveerd) te worden, en zo ja voor welk bedrag. In dit verband wordt hier onder veldinventaris verstaan de te veld staande gewassen, die op het moment dat het belastingtijdvak wordt afgesloten nog niet gereed zijn voor de oogst. De invloed van activering is duidelijk: activering verhoogt het ondernemingsvermogen van de ondernemer. Daarmee wordt ook zijn jaarwinst over het betreffende jaar verhoogd. De winst door de ondernemer gedurende het bestaan van zijn onderneming behaalde winst blijft uiteraard onveranderd. Immers, ook bij niet-activeren van de veldinventaris zullen deze gewassen ooit geoogst en verkocht worden, en winst opleveren. Het gaat enkel om de vraag wanneer de winst genomen moet worden.

In het verleden heeft de Hoge Raad beslist dat activering van de veldinventaris achterwege kon blijven. Reden daarvoor was dat het onzeker was of de planten daadwerkelijk ooit geoogst zouden kunnen worden. Droogte of juist overvloedige regenval, vorst of een hittegolf, ziektes en insectenplagen, het zijn stuk voor stuk redenen waarom de oogst zou kunnen mislukken. In 1998 echter heeft het Hof Den Haag beslist (Hof den Haag, 19 september 2000, NTFR 2001/391) dat goed koopmansgebruik vereist dat een ondernemer zijn veldinventaris activeert. Door het Gerechtshof werd uitdrukkelijk overwogen dat de eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad betrekking had op koude grond teelt. In dit geval betrof het echter een ondernemer die werkte in een kas.

Activeringsplicht voor overdekte teelten
Naar aanleiding van de hiervoor genoemde uitspraak van het Hof Den Haag is de belastingdienst van mening dat voor overdekte teelten een activeringsplicht geldt voor de veldinventaris. Nu is activeren één ding, waardebepaling van groeiende plantjes is iets anders. Dit is voor de belastingdienst aanleiding geweest om –in overleg met vertegenwoordigers van het landbouwbedrijfsleven- normbedragen voor verschillende gewassen vast te stellen, die met ingang van de jaarrekening over 2003 gevolgd zullen gaan worden.

Door te gaan activeren kan men een enorme (incidentele) winstsprong krijgen. De volledige waarde van de veldinventaris behoort immers in één keer tot de winst. Bij IB-ondernemers heeft dat tot gevolg dat zij deze waardesprong dienen af te rekenen naar een tarief van maar liefst 52%. Indien men in het verleden de veldinventaris niet heeft geactiveerd, kan gebruik gemaakt worden van een ingroeiregeling (uitsmeerregeling). Overigens stond het Hof den Haag in de hiervoor genoemde procedure belanghebbende ook zo’n ingroeiregeling toe. Door deze regeling mag men het normbedrag over een periode van vier jaar activeren, gelijk verdeeld over deze vier jaren.

De voorstellen zijn weliswaar vergevorderd is, maar verkeert nog steeds in een conceptfase. Begin december 2003 zal de Staatssecretaris een definitief besluit nemen. De definitieve tekst zal dan worden opgenomen in de Landelijke Landbouwnormen, die begin 2004 zullen verschijnen.
mr. S.F.J.J. Schenk

Normbedragen en uitgangspunten voor activering veldinventaris

Bij de vaststelling van de normbedragen voor de verschillende gewassen is bij de bepaling van de hoogte rekening gehouden met de navolgende componenten (alles vanaf de dag van planten tot en met de balansdatum):
* de kosten van zaden en planten;
* de kosten van verwarming, elektriciteit en water;
* de kosten van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen die zijn toegediend;
* de kosten van het groeimedium, loopfolie, touw, bind- en steunmateriaal;·
* de kosten van het stomen van groeimedium;
* de arbeidskosten van eigen personeel en ingehuurd personeel van derden;
* het deel van de afschrijvingskosten van installaties die direct dienstbaar zijn aan de teelt, zoals bijvoorbeeld de afschrijvingskosten van assimilatiebelichting bij de teelt van chrysanten;

Verder is bij de bepaling van de normbedragen rekening gehouden met het risico van plantziekten, hetgeen weer een aftrekpost opleverde. Bij de bepaling van de oppervlakte van de kassen wordt uitgegaan van de bruto-oppervlakte. Dit is de beteelbare oppervlakte plus het betonpad. De bedrijfsruimte, ketelhuis, substraatruimte e.d. vallen hier niet onder. Ten behoeve van de productiekwekers zijn de volgende normbedragen geformuleerd:

Nieuwe pagina 1
Normbedragen voor veldinventaris in euro's per vierkante meter
product exclusief OB inclusief OB
Paprika's 4,20 4,50 1)
Tomaten 4,00 4,36 2)
Komkommers 3,20 3,48
Aubergines 4,60 5,00
Pepers 5,40 5,82
Aardbeien     3)
Chrysanten 5,00 5,40 4)

1) Norm geld voor alle kleuren parika's;
2) norm geld voor alle soorten tomaten;

3) Norm moet nog worden vastgesteld;
4) Norm geldt voor alle soorten chrysanten (geplozen en niet geplozen).

Regeling voor andere gewassen
Voor gewassen waar geen norm voor is vastgesteld, geldt dat men zich dient te richten naar de hiervoor beschreven normen (bijv. beteelbare oppervlakte). Bedragen dient men echter zelf in te vullen. Bepaalde andere soorten van gewassen vallen niet onder het begrip veldinventaris en zullen derhalve niet genormeerd worden:
* gewassen/producten die als bedrijfsmiddel worden aangemerkt;
* gewassen/producten die over twee balansdata heen gaan;
* potplanten.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.