Akkerbouw

Nieuws 1615 x bekeken 10 reacties

LTO presenteert actieplan voor schonere en betere teelten

Den Haag – LTO Nederland wil de positie van Nederland als schoon producent van land- en tuinbouwproducten versterken met het actieplan Schoner, groener, beter.

Het plan is vanmiddag gepresenteerd door Joris Baecke, portefeuillehouder plantgezondheid bij LTO, en bevat maatregelen die bijdragen aan de realisatie van de doelen van het rijksbeleid en wensen van markt en maatschappij. Het actieplan is opgesteld met steun van gewasbeschermingsspecialisten Nefyto en Agrodis.

"Schoner door verdere emissiereductie, groener door vergroening van de middelen en maatregelen", verklaart Baecke. "En beter door het optimaliseren van teeltsystemen en de borging van verduurzaming in de keten."

Hiervoor heeft LTO concrete acties op de agenda staan, worden pilots gestart en wordt de voorlichting geïntensiveerd. "We leggen de lat hoog. Dat doen we in eigen kring, maar vooral ook samen met waterschappen en andere partijen in de sector."

Voor de open teelten betekent dit onder meer het realiseren van de doelstelling op het gebied van de waterkwaliteit. Zo kan veel erfafspoeling worden tegengegaan als het spoelwater waarmee de spuitapparatuur wordt schoon gespoten, wordt opgevangen en gereinigd. Bijvoorbeeld met een biofilter. "Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer gaan we telers een erfemissiescan laten uitvoeren. Dat levert het inzicht in verbeteringsmogelijkheden van de aanpak."

Komend jaar worden diverse pilots gestart waarin telers van elkaar en in de praktijk kunnen leren hoe ze afspoeling van percelen kunnen tegengegaan. Met bijvoorbeeld het aanleggen van lagune-, buffer- of infiltratiegreppels. Of met aangepaste grondbewerking, drempels in ruggenteelten en bufferstrips.

De ambitie van de bloembollensector is om koploper te zijn op het gebied van duurzaamheid door de milieubelasting van het oppervlaktewater te verminderen met 75 procent in 2018 en 98 procent in 2023. Bollentelers denken dat te bereiken door verhoging van de eisen voor drift en nieuwe milieuvriendelijke methode van reiniging van bloembollen. "Maar ook in de bewaring van bollen kan milieuwinst geboekt worden door de bollen met hete lucht te behandelen in een ruimte met een hoog CO2-gehalte en een laag zuurstofgehalte. Verder is met het coaten van bloembollen een sterke reductie in middelen te realiseren."

Daarnaast moeten alle telers inspelen op de nieuwste eisen van een steeds kritischer wordende markt en maatschappij, stelt LTO. Daarbij hebben ondernemers nieuwe instrumenten nodig. Hiervoor vormen sterke planten door veredeling de basis. De ontwikkeling van alternatieve groene middelen met een laag risico is het belangrijke sluitstuk van deze innovatieslag. Baecke: "Voor de fytosanitaire kwaliteit van het Nederlands uitgangsmateriaal is aaltjesbeheersing van groot belang. We gaan biologische grondontsmetting ontwikkelen en optimaliseren."

In 2015 en daarna wordt verder gewerkt aan het ontwikkelen en stimuleren van innovatieve geïntegreerde gewasbescherming. "Voor de lange termijn wordt ingezet op een land- en tuinbouw die nagenoeg emissie- en residuvrij produceert en dus met een sterk verminderde afhankelijkheid van chemische gewasbescherming", motiveert Baecke. "Door te kiezen voor een integrale aanpak wordt de slag gemaakt van symptoombestrijding naar preventieve oplossingen."

De structurele financiering van deze ambities op het terrein van innovatie en onderzoek wil LTO binnen de Topsectoren zien te regelen.

De glastuinbouw moet volgens het actieplan ziekten en plagen voorkomen door de aandacht te verschuiven van symptoombestrijding naar preventie. Verder ligt de focus op het zuiveren van lozingswater, zodat het oppervlaktewater aanzienlijk aan kwaliteit wint. "100 procent aansluiting op het riool in 2016 is ons streven", zegt Baecke. Uiterlijk 2020 wordt spuiwater collectief gezuiverd.

Voor de boom- en fruitteelt worden in snel tempo drift reducerende technieken ontwikkeld om emissies te beperken.

Laatste reacties

 • Henk Tennekes

  De zoveelste actie van LTO en Nefyto om de mensen zand in de ogen te strooien. Tussen de regels door is te lezen dat men rustig doorgaat met het gebruik van de neonicotinoïden en metam-natrium. De agro lobby slaagt er steeds weer in haar belangen succesvol te verdedigen ten koste van natuurbehoud.

 • alco1

  Ik dacht dat Tennekes een blij man was geworden bij het tellen van herstelde dier populaties.
  Maar nee hoor. We zullen maar zo denken: 'Zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten.

 • Henk Tennekes

  #2 welke dierpopulaties zijn hersteld ? We zien overal natuurafbraak.

 • alco1

  @tennekes.
  Vogelaars jubelen om nieuwe soorten:
  Kraanvogel, roodmus, oehoe, sperweruil, rode en zwarte wouw (geen familie van) velduil, grauwe klauwier, Hutchins Canadese gans Bonapartes strandloper, kleine geelpootruiter, dwerguil en Pallas boszanger.
  Waar zie jij natuur afbraak? Zullen we even gaan kijken.

 • Henk Tennekes

  #4 We zijn door een halvering van de insecten sinds 1985 bijna 300 miljoen vogels van het boerenland in Europa kwijtgeraakt (spreeuw, ringmus, grauwe gors, ortolaan, graspieper, patrijs, tortelduif, gele kwikstaart, paapje, om er een aantal te noemen). Daar stelt u incidentele broedgevallen van roofvogels (rode wouw), alleseters (kraanvogel) of voedsel opportunisten (oehoe) tegenover. U noemt de grauwe klauwier als voorbeeld. Mogelijk waren er rond 1900 in Nederland enige duizenden grauwe klauwieren Lanius collurio, die in vele landschapstypen voorkwamen. De soort heeft het lang volgehouden in de duinen, die tot in de jaren '50 een bolwerk van de grauwe klauwier vormden. Sindsdien is de duinpopulatie sterk afgenomen, eerst in de duinen van het vasteland en vanaf de jaren '80 ook op de Waddeneilanden. Rond 1960 werd de stand in Nederland geschat op 400 paren. In 1985 werden nog slechts 80-140 paren geteld in Nederland. Sinds 1990 was er weer een significante afname. In de duinstrook werd in 1997 en 1998 nog een broedgeval gezien op Ameland. Nadien waren er nog slechts enkele onregelmatige broedgevallen in de hele Nederlandse duinstrook. Als er nu incidentele broedgevallen worden waargenomen, betekent dat nog lang niet dat het goed gaat met de grauwe klauwier.

 • Burgerman9

  Waterkwaliteit is uiteraard belangrijk, maar ik lees in dit stuk niets over de bescherming van omwonenden. Op dit moment is het waterleven wettelijk beter beschermd dan het leven in en rond mijn woning. De telers ( bloembollen , kool) trekken zich niets aan van windrichting en windsterkte , zodat het is voorgekomen dat ik wakker werd van een vreselijke stinklucht in mijn slaapkamer ( lentagram werd mij verteld). En als dat in mijn slaapkamer te ruiken is, wat is er dan aan reukloos spul mijn huis binnengewaaid, en op mijn moestuin?Het instellen van spuitvrije zones van minimaal 50 meter rond woningen wordt door de Gezondheidsraad sterk aanbevolen, maar niemand heeft dat tot op heden opgepakt. Dus LTO en agrariers, als jullie geloofwaardig willen worden zal de bescherming van de gezondheid van uw buren een belangrijke plaats in uw plan van aanpak moeten innemen.

 • alco1

  Waar zien we natuurafbraak.
  Ik zie wel verschraling waardoor voedsel niet meer te vinden is en dat vooral in de natuur gebieden die o.a. door SBB en NM beheerd worden.
  Tel daarbij de volkomen uit zijn verband gerukte populaties, o.a. de kraai en ooievaars, die massa's vogeltjes verorberen.

 • ikkethuis

  henk@ ik zie bij jullie soort aangelegde natuur, alleen maar meeuwen en kraaien.
  Ik maak regelmatig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen(alleen als het nodig is) en kom hier kievitten, patrijzen zwaluwen etc tegen.

 • Henk Tennekes

  #8 De Hoeksche Waard is zwaar verontreinigd met imidacloprid, dat in bijna niet meer meetbare concentraties insecten uitroeit. De scholekster en kievit zijn uitgestorven in deze regio. Het zou me ook verbazen als daar nog een patrijs rondloopt. De imidacloprid verontreinigimg correleert met achteruitgang van insectivore vogels.Het is gezien de uitzonderlijke gifitgheid van imidacloprid voor insecten niet meer te weerleggen dat dit bestrijdingsmiddel een belangrijke oorzaak is van het uitsterven van vogelsoorten, omdat onvoldoende insecten aanwezig zijn voor de groei van kuikens. Als we nog boerenlandvogels willen overhouden is een radicale ommekeer in de landbouw dringend noodzakelijk. Tegen beter weten in doorgaan met imidacloprid leidt naar de ondergang van de boerenlandvogels. Wie wil dat op zijn geweten hebben?

 • alco1

  Als het gebruik van imadacloprid schade veroorzaakt. Direct verbieden.
  Echter om dat een radicale omkeer te noemen!

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.